GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Societatea Rafinăria Steaua Română SA, are obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal care i se furnizează în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

  1. Operatorul de date cu caracter personal:

Rafinăria Steaua Română SA este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social în judeţul Prahova, Câmpina, Calea Doftanei, nr.15, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/639/2020, CUI RO1322632, legal reprezentată de către doamna Elena Mănoiu, în calitate de Administrator Special.

  1. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt numele şi prenumele, data şi locul nașterii, adresa, telefonul/ faxul, e-mailul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, locul de muncă, alte date.

  1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate în următoarele scopuri:

3.1. în vederea contractării şi gestionarii contractelor încheiate cu dumneavoastră, în calitate de salariat/fost salariat/client/furnizor, conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor

3.2. în vederea îndeplinirii unei obligații legale de către Operator, respectiv în vederea asigurării de servicii de pază, prin analiza incidentelor de securitate (Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012), transportului de marfă (transportul bunurilor periculoase - HG 1175/2007, Ordinul Ministerului Transportului Construcțiilor şi Turismului nr. 1214/2015, Ordin nr. 1044/2003), realizarea măsurilor de prevenire a infracţiunilor de spălare a banilor (Legea nr. 652/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorism), evidenţa acţionariatului (Legea societăţilor nr.31/1990), arhivarea documentelor emise (Legea Arhivelor nr. 16/1996), conform art. 6, alineat 1 lit. c) din Regulamentul General privind protecția datelor;

3.3. în vederea soluționării de cereri, reclamații şi sesizări, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în vederea îndeplinirii unei obligații legale, respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce constă în furnizarea unor informații solicitate de către persoane vizate şi în analiza şi soluționarea incidentelor sesizate;

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

  1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Rafinăria Steaua Română SA va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii relaţiilor contractuale şi îndeplinirii obligaţiilor legale menţionate anterior, precum şi ulterior, atunci când există obligaţii legale de păstrare şi arhivare, cu respectarea drepturilor persoanei vizate.

  1. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 3 sunt necesare în vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dummneavoastra în a transmite Operatorului aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unei relații contractuale sau imposibilitatea furnizării relaţiilor solicitate.

  1. Persoanele Împuternicite și Destinatarii datelor

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Rafinăria Steaua Română SA va prelucra în mod direct datele cu caracter personal care îi sunt furnizate .

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Rafinăria Steaua Română SA poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

-persoanei vizate, reprezentanţilor săi legali sau convenţionali;

-persoanelor împuternicite de operator care prelucrează date cu caracter personal;

-autorităţi publice locale sau centrale cu atribuţii de supraveghere şi control;

-autoritatea judecătorească;

-agenţi de colectarea a debitelor/recuperare a creanţelor.

  1. Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor: dreptul de acces, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a va retrage consimţământul.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul Operatorului din judeţul Prahova, Câmpina, Calea Doftanei, nr.15.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA

prin

 ADMINISTRATOR SPECIAL,

Elena MĂNOIU